strona_gwarancja

Warranty

HIGH LEVEL OF CUSTOMER SATISFACTION IS VERY VERY IMPORTANT FOR US. OUR PRODUCTS MAINTAIN AT LOW ADVERTISING LEVEL - ONLY 1%
99%

 

RULES OF COMPLAINT PROCEEDINGS

By introducing simple rules of cooperation we are guided by the good of our customers. The simple procedures and flexibility of our company allows us to work with small and large customers while maintaining a high standard of cooperation.

Guarantee period

Gwarancja na wkłady atramentowe i laserowe udzielana jest na okres 12 miesięcy. Ujawnione w tym czasie wady produktów usuwane będą bezpłatnie.

Defect notification

Wada zakupionego towaru powinna być zgłoszona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty jej wykrycia. W przypadku zgłoszenia wady po upływie tego terminu kupujący traci gwarancję.

What do we expect

Produkty muszą posiadać etykiety producenta identyfikujące je jako produkty sprzedawane przez Office Support, a w przypadku znakowania tonerów własnymi etykietami należy umieścić etykiety tak, aby nie zasłaniały naszych oznaczeń i pozwoliły na jednoznaczne zidentyfikowanie produktu.W wyjątkowych przypadkach klient może zostać również zobowiązany przedstawić dowód zakupu.

How do we comply with the warranty

W przypadku wad produktu uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie drukarki, gwarantujemy naprawę wadliwego towaru (w przypadku drobnych usterek typu brak kontaktu elektrycznego, nie zdjęto taśmy zabezpieczającej itp.), wymianę, ewentualnie zwrot kosztów zakupu z przyczyny niemożliwości zrealizowania reklamacji. Jeśli reklamacja jest pozytywnie rozpatrzona firma Office Support odsyła produkty na swój koszt.

 

SHIPPING OF RETURNS PRODUCTS

Returns

Reklamowany towar nabywca przesyła na własny koszt na adres: Office Support Krzysztof Wyląg, 42-624 Tąpkowice, ul. Zwycięstwa 8a. Produkty zgłoszone do reklamacji powinny być zabezpieczone, zapakowane w opakowania fabryczne lub zastępcze, w sposób wykluczający wątpliwość czy zgłaszana usterka powstała u użytkownika czy w czasie transportu. Przesyłka z reklamowanymi produktami powinna zawierać wykaz produktów z opisem usterki oraz wydruki potwierdzające wadę towaru. 

Time to review the warranty

Termin rozpatrywania reklamacji wynosi do 14 dni, licząc od daty dostarczenia produktu.

Warranty does not apply

Gwarancja nie będzie respektowana jeżeli stwierdzono: przekroczony termin ważności produktu, naruszone plomby, ślady napraw dokonywanych przez osoby nieuprawnione (za uprawnione gwarant uznaje serwis Office Support), uszkodzenie mechaniczne wynikające z nieprawidłowej instalacji tonera lub wkładu atramentowego, produkty nie będą odpowiednio przechowywane i eksploatowane wg zaleceń producenta.

 

Office Support : Ink, Toner. Warranty
hp